Miss January: Sarah J.

Sarah J. is Boating's Icom Cover Girl for January!

Sarah J. is Boating's Icom Cover Girl for January! She was photographed aboard the Everglades 273CC.

Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
Miss January: Sarah J.
Miss January: Sarah J.Bill Doster
ADVERTISEMENT