Nova Boats Unveils 39 Sport

Volvo Penta-powered V-bottom promises much.