Tow Test: Mitsubishi Montero

The Mitsubishi Montero has the ability to tow your boat while providing a plush ride.